❰Read❯ ➵ Zaplątana miłość (Stacja Jagodno, #1) Author Karolina Wilczyńska – Larringtonlifecoaching.co


Zaplątana miłość (Stacja Jagodno, #1) quotes Zaplątana miłość (Stacja Jagodno, #1) , litcharts Zaplątana miłość (Stacja Jagodno, #1) , symbolism Zaplątana miłość (Stacja Jagodno, #1) , summary shmoop Zaplątana miłość (Stacja Jagodno, #1) , Zaplątana miłość (Stacja Jagodno, #1) 85d53807 Zatrzymaj Si Na Chwil W Urokliwej Miejscowo Ci W G Rach Wi Tokrzyskich Tutaj Czas P Ynie Inaczej W Jagodnie Spotykaj Si Przeciwie Stwa Wie I Miasto, Kobiety I M Czy Ni, Staro I M Odo , Tradycja I Nowoczesno Karolina Wilczy Ska Odmienia Smaki Ycia Przez Wszystkie PrzypadkiTamara Letnia Rozw Dka I Specjalistka Od PR U Dostaje Polecenie Zorganizowania Kampanii Wyborczej Kandydatowi Na W Jta Gminy Jagodno Podczas Spotkania Przedwyborczego Jeden Z Oponent W Zarzuca Tamarze, E Promuje Polityk Prospo Eczn , A Sama Zaniedbuje Swoj Rodzin Faktycznie Jej Nastoletnia C Rka Marysia Ma Problemy Ch Opak Namawia J Do Za Ycia Narkotyk W I Domaga Si Dowodu Mi O Ci Czy Nowy Partner Tamary Przejdzie T Pr B Rodzicielsk Czy Tamara Uratuje C Rk Kim Jest Tajemnicza Babcia R A Trzy Generacje Kobiet I Smak Konfitur Z Fio K W, Kt Re Potrafi Os Odzi Nawet Najbardziej Gorzkie Ycie Najnowsza Powie Karoliny Wilczy Skiej To Pe Na Ciep A Opowie O Mi O Ci, Szcz Ciu I Poszukiwaniu W Asnego Miejsca Na Ziemi


10 thoughts on “Zaplątana miłość (Stacja Jagodno, #1)

 1. says:

  Bo zrezygnowa z czego , co lubimy, tylko dlatego, eby komu zrobi na z o , wiele kosztuje Zw aszcza, gdy tak naprawd mamy na to co ochot Poszukuj c ksi ek odpowiednich na nadchodz ce lato, trafi am na propozycj Marty z instagramowego konta marta.mrowiec Po przeczytaniu ca kiem przyjemnego i lekkiego opisu Zapl tanej mi o ci , postanowi am si gn po t w a nie ksi k Oczekiwa am uroczej historii z bohaterami, kt rych da si polubi Chcia am swojsko ci, do kt rej b d mog a wraca w ciep e wieczory.Szczerze m wi c, wszystko to otrzyma am a ta z pozoru prosta historia, wci gn a mnie na dobre Nie mog am si oderwa od przesuwania stron i si gania po kolejne tytu y z tej serii Zreszt autorka celowo nie zako czy a kilku w tk w w pierwszej cz ci, tak aby zainteresowany czytelnik przeczyta r wnie dalsze losy bohater w.Rozdzia y s kr tkie i zawieraj sporo dialog w, dlatego t ksi k po kn am w ci gu kilku godzin, nie wiedz c nawet, kiedy ten czas up yn Przenios am si na polsk wie pe n tajemnic i do Kielc, kt re pokaza y mi swoje nowe oblicze.Co uwa am za najwi kszy plus tej historii R norodne, pe nokrwiste postaci Jestem przekonana, e ka dy czytelnik odnajdzie swojego ulubie ca i b dzie m g si z nim w jakim stopniu uto sami Dlaczego Tak naprawd to nie jest wcale taka p ytka pozycja, jak niekt rzy mog uwa a Autorka poruszy a w niej bowiem sporo wa nych temat w, kt re s mniej lub bardziej opisane Nie ma co ukrywa , e ta obyczaj wka skierowana jest przede wszystkim dla kobiet M czy ni mog si nie odnale w stylu pisania Karoliny Wilczy skiej, cho patrz c na tre , faceci powinni przeczyta t ksi k Mogliby wiele si z niej nauczy a nam kobietom, by oby p niej nieco atwiej Wracaj c jednak do w tk w zawartych w Zapl tanej mi o ci Ksi koholicy otrzymaj mi dzy innymi radzenie sobie z samotnym macierzy stwem i k opotami zwi zanymi z dorastaj ca nastolatk , pracoholizm, samotno , spe nianie wyg rowanych wymaga rodzic w czy handel narkotykami Bardzo podoba mi si , e nie wszystko w tej historii jest takie idealne Nie ma wyidealizowanych m czyzn ani kobiet maj cych figury modelek prosto z ok adek czasopism Nie ma pi knej, nie nej Wigilii, kt ra pojawia si w wielu podobnych pozycjach Jest za to taka zwyczajna codzienno , przedstawiona w bardzo realistyczny spos b rozlana kawa, st uczony talerz i ma e ska k tnia.Co do samych postaci, moj ulubienic jest R a Ta staruszka o wielkim sercu i wspania ym charakterze dzieli si przemy leniami, kt re otulaj ciep em i spokojem ducha Z ote rady udzielane przez t bohaterk s odpowiednie dla ludzi w ka dym wieku Na t chwil nie polubi am Marysi, cho jej buntowniczy charakter zosta wietnie wykreowany Mam nadziej , e z biegiem czasu ta posta zmieni nieco swoje nastawienie do otaczaj cego j wiata.Na koniec dodam, e zakocha am si w krajobrazie Jagodna i Borowej S g ste lasy i polne dr ki Jest zalew ze skarp i okolica, w kt rej wi kszo mieszka c w zna si nawzajem S fio kowe konfitury, ma y bia y domek i r banie sterty drewna Klimat miasteczka gminnego i wi tokrzyskiej wsi to zdecydowanie moja bajka.Dlaczego po tylu mi ych s owach da am tej pozycji tylko trzy gwiazdki na Goodreads Co mam jej do zarzucenia Chyba jedynie to, e jest ona zbyt prosta W moim odczuciu zabrak o jej takiej magii, kt ra uczyni aby t ksi k wyj tkow dla mnie Nie dla innych a dla mnie samej Czy jednak zwyczajno ci nie mo na si cieszy i mi o sp dzi przy niej czasu Ale oczywi cie, e mo na W a nie dlatego nie a uj ani minuty sp dzonej przy Zapl tanej mi o ci.


 2. says:

  I can t believe it I ve never read a 350 page book in 2 days in my own language let alone in Polish It s a fascinating, warm page turner


 3. says:

  Zapl tana mi o to niezwykle przyjemna i ciep a opowie Niech Ci Drogi Czytelniku tytu nie zwiedzie Tamara wychowuje samotnie swoj nastoletni c rk , Marysi Ich dobre z pocz tku relacje, zak ca nowo poznane przez c rk licealne towarzystwo To, w po czeniu z wymagaj cym szefem Tamary, codziennymi Jej nadgodzinami, weekendami sp dzonymi w pracy powoduje, e mi dzy kobietami tworzy si mur Czy problemy, z kt rymi przyjdzie im obu stoczy walk na nowo umocni wi mi dzy Tamar a Marysi Co spowoduje, e matka z c rk trafi do urokliwego, ma ego, bia ego domku Pani R y kobiety dobrej, serdecznej, czu ej i troskliwej Lektura zdecydowanie zmusza do refleksji Na codzie yjemy w takim p dzie, e czas umyka mi dzy palcami i niejednokrotnie niezauwa amy tego, co wok nas si dzieje Zaniedbujemy swoich bliskich, rani c ich i pozostawiaj c samym sobie Zapl tana mi o napisana jest atwym, prostym j zykiem, dlatego jej si nie czyta, j si poprostu ch onie.


 4. says:

  adnie skomponowana, ciep a, bliska prawdziwemu yciu wiem, e gdybym przeczyta a j jako nastolatka, by abym bardzo zadowolona jednak b d c troch starsza odczu am j jako zbyt zwyczajn , st d tylko 3 na 5.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *